SEISMIC PILE TEST

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มคือ การตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัวเสาเข็ม โดยส่งคลื่นความสั่นสะเทือนจากเครื่องกำเนิดความถี่ (Vibration Machine) ลงไปในเนื้อคอนกรีตของตัวเสาเข็ม โดยคลื่นความถี่จะเกิดการสะท้อนกลับขึ้นมาที่ผิวคอนกรีต ทำให้สามารถตรวจสอบสภาพความต่อเนื่องหรือความบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเสาเข็มได้โดยใช้ในการตรวจสอบเสาเข็มเจาะและเสาเข็มตอก

ในกรณีการทดสอบเสาเข็มอาคารที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นการทดสอบด้วย Side echo ซึ่งจะแตกต่างที่ตัวเซ็นเซอร์ และจำเป็นต้องมีการขุดหลุมจนพบเสาเข็มที่ทดสอบ

ข้อดีของการทดสอบเสาเข็ม

  • ขั้นตอนการทำงานไม่ยุ่งยาก

  • ราคาไม่แพง

แต่จะเป็นการตรวจสอบเข็มในเบื้องต้นเท่านั้น หากพบเสาเข็มชำรุดควรตรวจสอบโดยวิธีอื่น เช่น Dynamic หรือ Static เพื่อประกอบการตัดสินใจและหาแนวทางแก้ไข

ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

การติดตั้งเครื่องมือทดสอบ Seismic Pile Test

RECENT PROJECT