Project Description

SEISMIC TEST

โครงการก่อสร้างโรงแรม 8 ชั้น

TP01/62_ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

ทดสอบความสมบรูณ์ของเสาเข็ม จำนวน 22 ต้น

สถานที่ : ซอยรางน้ำ แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอเบิล บิวเดอร์ จำกัด