CTC-SERVICE
Durex-SSL-Static load test-5

Professional – Accuracy – Dedicated

บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด

บริษัทของเราให้บริการทางด้านวิศวกรรมมาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญ และได้รับรองจากสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย

งานบริการของบริษัทมีขอบเขตตั้งแต่เริ่มโครงการ งานออกแบบสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมโยธา จนถึงช่วงการก่อสร้าง ตั้งแต่ เจาะสำรวจดินเพื่อหาความยาวเสาเข็ม, การทดสอบเสาเข็ม จนถึงก่อสร้างงานโครงสร้างอาคารจนแล้วเสร็จ งานตรวจสอบและเสริมกำลังโครงสร้างอาคาาร

 • บริการด้วยมาตรฐาน

 • ปรึกษางานโครงสร้างกับวิศวกรผู้ชำนาญการ

 • รับประกันผลงาน

เริ่มต้นโครงการ

 • ออกแบบโครงการสถาปัตยกรรม
 • ออกแบบโครงสร้างวิศวกรรม

 • เจาะสำรวจดิน

ก่อสร้างโครงการ

 • ทดสอบเสาเข็ม
 • รับเหมาก่อสร้าง

 • เสาเข็มตอกไมโครไพล์

เปิดใช้งานอาคาร

 • ตรวจสอบโครงสร้างอาคารเชิงลึก
 • ซ่อมบ้านทรุดเอียง

 • เสริมกำลังโครงสร้างอาคาร

Testing – Strengthening – Design Structure

SCOPE OF SERVICES

บริการงานทดสอบทางวิศวกรรมไปจนถึงงานออกแบบและซ่อมแซมโครงสร้าง

BUILDING TEST

ตรวจสอบและทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร โดยเครื่องมือทางวิศวกรรม

MICRO PILE

เสริมฐานราก ซ่อมบ้านทรุดเอียง ส่วนต่อเติมทรุด ด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ รับประกันผลงาน

DRIVEN PILE

ตอกเสาเข็มไมโครไพล์ โดยปั่นจั่นขนาดเล็ก สามารถเข้าถึงได้ในพื้นที่แคบ เสาเข็มสำหรับการต่อเติมบ้าน

SOIL TEST

การเจาะสำรวจดิน เป็นการหาลักษณะของชั้นดิน เพื่อนำข้อมูลชั้นดินที่ได้มาคำนวณความยาวเสาเข็ม

FIELD DENSITY TEST

การวัดความหนาแน่นของชั้นดิน เพื่อใช้เปรียบเทียบความหนาแน่นของการบดอัดดิน

PLATE BEARING TEST

ทดสอบกำลังรับน้ำหนักแบกทานของพื้นดิน เพื่อนำผลที่ได้มาออกแบบฐานราก ตามมาตรฐาน ASTM D1194-94

SEISMIC PILE TEST

การตรวจสอบความสมบูรณ์ตลอดความยาวของเสาเข็ม ตามมาตรฐาน ASTM D5882-07

DYNAMIC PILE TEST

การทดสอบเพื่อประเมินกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม โดยการวัดค่าแรงและความเร็ว จากสัญญาณสะท้อน

STATIC PILE TEST

การทดสอบน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม โดยการใช้น้ำหนักจริงกระทำต่อเสาเข็มแล้วตรวจวัดค่าการเคลื่อนตัวที่เกิดขึ้น

เสริมกำลังโครงสร้าง

ซ่อมแซม ปรับปรุงโครงสร้าง ในกรณีที่รับกำลังไม่ได้หรือต้องการเพิ่มกำลังรับนำหนักของโครงสร้างเดิม

รับเหมาก่อสร้าง

ออกแบบและก่อสร้างโกดัง คลังสินค้า ถนนและงานระบบโดยรอบ โดยทีมสถาปนิกและวิศวกร

สำรวจจัดทำแบบอาคาร

รังวัด เขียนทำแบบอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ แบบสถาปัตยกรรมและแบบโครงสร้าง

OUR CLIENT

บริษัทที่ไว้วางใจให้เรารับใช้บริการ มีทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล แก้ปัญหาลูกค้าได้ตรงจุด เป็นที่ประทับใจ รับประกันการทำงาน

RECENT PROJECT