Recent Works

STATIC PILE LOAD TEST

การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มจริง โดยใช้น้ำหนักทดสอบกระทำกับเสาเข็ม และตรวจสอบการเคลื่อนตัวของเสาเข็มเปรียบเทียบกับค่าการเคลื่อนตัวที่ยอมให้

ทำการทดสอบโดยการวางน้ำหนักบรรทุกจนเกิดแรงกระทำที่เสาเข็ม แล้วตรวจวัดค่าการเคลื่อนตัวที่เกิดขึ้น พร้อมกับตรวจวัดและบันทึกค่าการเคลื่อนตัวของเสาเข็มไปพร้อมกัน เมื่อทดสอบจนแล้วเสร็จนำผลที่ได้มาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนัก บรรทุกกับค่าการทรุดตัว เพื่อการวิเคราะห์ผลต่อไป

การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม มี 2 วิธี 

  • Static load Pile Test แบบเสาเข็มสมอ (Anchor Pile)
  • Static load Pile Test แบบวัสดุถ่วง โดยในการทดสอบจะเพิ่มน้ำหนักเป็นช่วงๆ พร้อมกับวัดค่าการเคลื่อนตัวของเสาเข็ม

การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม โดยวิธี Static load test จะใช้เวลาในการเตรียมการและทดสอบนานกว่าการทดสอบเสาเข็มแบบอื่นๆ

แนวทางการทดสอบเสาเข็ม ด้วยวิธี Static Load Pile Test

การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม  (Static Pile  Load  Test) ตามมาตรฐาน  ASTM D3689-83

RECENT PROJECT

WORKING HOURS

8:00am – 5:00pm

TELEPHONE

02-889-6320-1

OFFICE LINE ID

COSMOCTC