Project Description

SEISMIC TEST

โครงการศูนย์บริการสาธารณสุข 35

TP46/59

ทดสอบความสมบรูณ์ของเสาเข็ม จำนวน 18 ต้น

สถานที่ : ซอยรามคำแหง 40 กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอ.ซี.เอส. บางกอก