FIELD DENSITY TEST

การทดสอบความหนาแน่นของชั้นดิน (Field density test) เพื่อใช้เปรียบเทียบกับความหนาแน่นสูงสุดของการบดอัดดินที่ได้จากห้องปฏิบัติการ

จุดประสงค์ของการทดสอบ เพื่อหาความหนาแน่นของดินในสนามหรือพื้นที่ก่อสร้าง ว่าภายหลังการบดอัดพื้นที่ด้วยเครื่องมือต่างๆ นั้นพื้นที่นั้นมีความหนาแน่นสามารถรับน้ำหนักได้ตามข้อกำหนดที่คำนวณไว้หรือไม่

โดยทางบริษัท มีการให้บริการงานทดสอบหาความหนาแน่น ( FEILD DENSITY TEST)

โดยการใช้ทรายมาตราฐานในการทดสอบ

ตามมาตราฐาน ASTM D1556, AASHTO T191

เครื่องมือในการทดสอบ

การบดอัดพื้นที่

การติดตั้งเครื่องมือทดสอบ

RECENT PROJECT