Recent Works

FIELD DENSITY TEST

การทดสอบความหนาแน่นของชั้นดิน เพื่อใช้เปรียบเทียบกับความหนาแน่นสูงสุดของการบดอัดดินที่ได้จากห้องปฏิบัติการ

จุดประสงค์ของการทดสอบ เพื่อหาความหนาแน่นของดินในสนามหรือพื้นที่ก่อสร้าง ว่าภายหลังการบดอัดพื้นที่ด้วยเครื่องมือต่างๆ นั้นพื้นที่นั้นมีความหนาแน่นสามารถรับน้ำหนักได้ตามข้อกำหนดที่คำนวณไว้หรือไม่

การหาความหนาแน่นของดิน คือ การหาน้ำหนักของดินในบริเวณที่บดอัดเสร็จสิ้น โดยนำน้ำหนักของดินหารด้วยปริมาตรของหลุมที่ขุดดินนั้นออกมา การหาปริมาตรนั้นต้องใช้วัสดุที่รู้ความหนาแน่นและความถ่วงจำเพาะแน่นอนไปแทนที่ดินที่นำออกมา

โดยการทดลองตามมาตราฐานนั้น มี 2 แบบ คือ การใช้ทราย หรือ น้ำในการทดสอบ

โดยทางบริษัท มีการให้บริการงานทดสอบหาความหนาแน่น ( FEILD DENSITY TEST) โดยการใช้ทรายมาตราฐานในการทดสอบ ตามมาตราฐาน ASTM D1556, AASHTO T191

เครื่องมือในการทดสอบ

field density test

การติดตั้งเครื่องมือทดสอบ

RECENT PROJECT

WORKING HOURS

8:00am – 5:00pm

TELEPHONE

02-889-6320-1

OFFICE LINE ID

COSMOCTC