Project Description

โครงการก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม 8 ชั้น

TP 19/62 – Seismic test and Dynamic load test : Re-strike test

ทดสอบสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม จำนวน 2 ต้น

ทดสอบความสมบรูณ์ของเสาเข็ม จำนวน 2 ต้น

สถานที่ : ซอยวัฒนา เขตบางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : บริษัท เอเบิล บิวเดอร์ จำกัด