บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด

ได้ให้บริการทางด้านวิศวกรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2526

บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2526 โดยมีนายจิรชัย เหล่ามานิตเป็นผู้จัดตั้งบริษัทฯ ได้ทำการจดทะเบียนประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลกับสภาวิศวกรตามใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๙๐/๔๖ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และ บริษัทมีวิศวกร ผู้มีประสบการณ์พร้อมกับได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ระดับ วุฒิวิศวกร สาขา วิศวกรรมโยธา

ทางบริษัทมีวิสัยทัศน์ในการตรวจสอบและเสนอแนะแนวทางแก้ไข

ตามมาตราฐานสากลทางวิศวกรรม โดยวิศวกรผู้ชำนาญการ

BUILDING INSPECTION
MICRO PILE
BUILDING LIFTING & STRENGTHENING
PILE TEST
SOIL INVESTIGATION
DESIGN & CONSTRUCTION

OUR TEAM

นายจิรชัย เหล่ามานิตประธานกรรมการ
B.ENG. (HONS.), M.ENG.
นางสาวจิตบุญ เหล่ามานิตวิศวกรโครงสร้าง
B.ENG. (HONS.), M.ENG.
นายสรวิศ เหล่ามานิตวิศวกรโครงการ
B.ENG.

OUR CLIENT

RECENT PROJECT

WORKING HOURS

8:00am – 5:00pm

TELEPHONE

02-889-6320-1

OFFICE LINE ID

COSMOCTC