Project Description

ทดสอบและตอบโครงสร้างอาคาร

โครงการเคหะลาดกระบัง 2 ระยะ 3/1

TB 04/61 – Building test

  •  สำรวจสภาพความเสียหายทางกายภาพ (Visual Inspection)
  •  การสำรวจค่าระดับของโครงสร้าง (Settlement Survey)
  •  ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต โดยวิธี Coring Test
  •  ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต โดยวิธี Schmidt Hammer Test
  •  ตรวจสอบตำแหน่งของเหล็กเสริมของคาน โดยวิธี Ferro scan
  •  ตรวจสอบสภาพการเกิดคาร์บอเนชั่นในคอนกรีต (Carbonation Depth Test)
  •  ทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ชั้น 1 โดยวิธี Static Floor Load Test
  •  การขุดสำรวจฐานราก
  •  การตรวจสอบความยาวของเสาเข็มโดยวิธี Parallel Seismic Test
  •  การเจาะสำรวจดินเพื่อตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Soil Investigation)

สถานที่ : ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : บริษัท พรธิสาร จำกัด