Project Description

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

TP 08/61 – Dynamic load test : Re strike test

ทดสอบสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม จำนวน 1 ต้น

สถานที่ : จังหวัดนครสวรรค์

เจ้าของโครงการ : บริษัท เกียร์ 19 ก่อสร้าง จำกัด