Project Description

เจาะสำรวจดิน

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (อ่างหิน)

SO 53/59 – SOIL BORING TEST

เจาะสำรวจดิน จำนวน 4 หลุม พร้อมทำรายงาน

สถานที่ : ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี