Project Description

โครงการทดสอบโครงสร้างท่าเทียบเรือ แหลมบาลีฮาย

TB 19/56 – BRIDGE TESTING

ขอบเขตการทำงาน

  • สำรวจโครงสร้างทางด้านกายภาพ
  • Parallel Seismic Test ตรวจวัดความยาวของเสาเข็ม
  • ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตของเสาเข็ม ด้วยวิธี Rebound  Hammer  Test
  • วิเคราะห์และสรุปผลการทดสอบโครงสร้าง

สถานที่ : พัทยา