Project Description

ทดสอบโครงสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

BUILDING INSPECTION

สถานที่ : กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากเป็นอาคารเก่าทั้ง 2 อาคาร ต้องการจะปรับปรุงเพื่อมาใช้งานใหม่ จึงจัดให้มีการทดสอบโครงสร้างอาคาร

ขอบเขตการทำงาน

  • สำรวจสภาพความเสียหายทางกายภาพ
  • สำรวจการทรุดตัวของโครงสร้าง
  • ทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ด้วยวิธี Coring test
  • ทดสอบกำลังอัดคอนกรีต ด้วยวิธี Schmidt Hammer test
  • ตรวจสอบคุณภาพของคอนกรีต ด้วยวิธี Ultra pulse Velocity Test
  • ตรวจสอบสภาพคาร์บอเนชั่นในคอนกรีต (Carbonation Depth Test)
  • ตรวจสอบปริมาณคลอไรด์ในคอนกรีต (Chloride Test)
  • ทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้าง ด้วยวิธี Static Load Test

เจ้าของโครงการ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ