PILE TEST.

Recent Works

SEISMIC PILE TEST

การตรวจสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม โดยวิธี Seismic test คือ การตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัวเสาเข็ม โดยส่งคลื่นความสั่นสะเทือนจากเครื่องกำเนิดความถี่ (Vibration Machine) ลงไปในเนื้อคอนกรีตของตัวเสาเข็ม โดยคลื่นความถี่จะเกิดการสะท้อนกลับขึ้นมาที่ผิวคอนกรีต ทำให้สามารถตรวจสอบสภาพความต่อเนื่องหรือความบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเสาเข็มได้

โดยใช้ในการตรวจสอบเสาเข็มเจาะและเสาเข็มตอก
ในกรณีการทดสอบเสาเข็มอาคารที่มีการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะเป็นการทดสอบด้วย Side echo ซึ่งจะแตกต่างจาก Seismic test ที่ตัวเซ็นเซอร์ และจำเป็นต้องมีการขุดหลุมจนพบเสาเข็มที่ทดสอบ

ข้อดีของการทดสอบแบบ Seismic Test คือ ขั้นตอนการทำงานไม่ยุ่งยากและใช้เวลาไม่นาน ราคาไม่สูง แต่จะเป็นการตรวจสอบเข็มในเบื้องต้นเท่านั้น หากพบเสาเข็มชำรุดควรตรวจสอบโดยวิธีอื่น เช่น Dynamic Load Test หรือ Static Load Test เพื่อประกอบการตัดสินใจและหาแนวทางแก้ไข

การติดตั้งเครื่องมือทดสอบ

RECENT PROJECT

WORKING HOURS

8:00am – 5:00pm

TELEPHONE

02-889-6320-1

OFFICE LINE ID

COSMOCTC