Project Description

WAREHOUSE INSPECTION

TB22/65 – PRINTING SOLUTION

โครงการสำรวจสภาพโครงสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น สถานที่ อาคารสำนักงานและโรงงาน สาขานิคมอุตสาหกรรมเวลโกรล์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับรองแบบแปลนงานทดสอบทางวิศวกรรม งานวิเคราะห์และประเมินความแข็งแรงของโครงสร้างฐานราก