Project Description

MAJOR CINEPLEX

TB13/65 -Building Inspection, EKKAMAI

เนื่องจากพื้นที่บริเวณชั้น 4 ได้รับความสเียหายจากเพลิงไหม้ ทางเจ้าของอาคารจึงต้องการตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง

ขอบเขตงานทดสอบโครงสร้าง

 • ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต Coring test

 • ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต Hammer Test

 • ทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของพื้น คอร. โดย Static floor  load test

 • ตรวจสอบตำแหน่งของเหล็กเสริม Ferro scan

 • สำรวจสภาพความเสียหายทางกายภาพ

 • ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต Coring test

 • ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต Hammer Test

 • ตรวจสอบตำแหน่งของเหล็กเสริม

 • ขุดสำรวจฐานราก

 • ตรวจสอบความยาวของเสาเข็มโดยวิธี Parallel Seismic Test

 • เจาะสำรวจดิน