Project Description

FLOOR INSPECTION@ Premax electronic

TB11/65 – CS CHONBURI

บริษัท คอสโมฯ ได้รับการว่าจ้างให้ทำการสำรวจโครงสร้างพื้น ค.ส.ล. ชั้น 5 ของ บริษัท พรีแมกซ์ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ.ชลบุรี โดยการตรวจสอบตำแหน่งของเหล็กเสริมของพื้น โดยวิธีี FERRO SCAN จำนวน 8 ตำแหน่ง