Project Description

ซ่อมแซมฐานอีแว็บเตอร์สโนว์

RS3/65 – DREAMWORLD

เนื่องจากฐานรับเครื่องจักร มีลักษณะผุกร่อนจากสนิม ทางบริษัทจึงดำเนินการซ่อมแซมโดยการรื้อผนังค.ส.ล. กดเสาเข็มไมโครไพล์ จำนวน 2 ต้นและซ่อมเสาคอนกรีตที่เป็นสนิม โดยการติดตั้งเสาเหล็กพร้อมหล่อหุ้มด้วยคอนกรีตเพื่อป้องกันการกัดกร่อน

RS3-65_ดรีมเวิลด์-เสริมโครงสร้าง
  • สำรวจสภาพความเสียหายทางกายภาพ

  • ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต Coring test

  • ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต Hammer Test

  • ตรวจสอบตำแหน่งของเหล็กเสริม

  • ขุดสำรวจฐานราก

  • ตรวจสอบความยาวของเสาเข็มโดยวิธี Parallel Seismic Test

  • เจาะสำรวจดิน