Project Description

เสริมฐานรากไมโครไพล์

บ้านพักอาศัย 5 หลัง

TB32/60 – The forest, Kaoyai

เนื่องจากโครงสร้างอาคารพบการทรุดตัวเนื่องจากเสาเข็มไม่สามารถรับน้ำหนักได้ ทางโครงการจึงต้องการซ่อมแซมฐานรากโดยการเสริมฐานรากด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ (Under pinning by Micro pile) จำนวน 5 หลัง

MP14-65_MICROPILE the forest

ขอบเขตงานเสริมฐานราก

บริษัท คอสโมฯได้รับมอบหมายให้ทำการเสริมเสาเข็มอาคารพักอาศัย 1 ชั้น จำนวน 5 หลังโดยมีรายการ ดังต่อไปนี้

  • กดเสาเข็มไมโครไพล์ ขนาด Dia. 5″ จำนวน 10 ต้น

  • กดเสาเข็มไมโครไพล์ ขนาด Dia. 4″ จำนวน 20 ต้น
  • ทำฐานราก คส.ล. จำนวน 19 ฐาน

  • สำรวจสภาพความเสียหายทางกายภาพ

  • ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต Coring test

  • ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต Hammer Test

  • ตรวจสอบตำแหน่งของเหล็กเสริม

  • ขุดสำรวจฐานราก

  • ตรวจสอบความยาวของเสาเข็มโดยวิธี Parallel Seismic Test

  • เจาะสำรวจดิน