RENOVATED HOTEL 8FL.

TB32/60 – 19 RESIDENT

เจ้าของโครงการได้ปรับปรุงโครงสร้าง อาคารพาณิชย์จากเดิม 5 ชั้น เป็น 8 ชั้น โดยจากการทดสอบโครงสร้างพบว่าเสาอาคารและฐานรากไม่สามารถรับน้ำหนักจำนวนชั้นที่ต่อเติมได้ จึงทำการเสริมฐานรากและเสริมโครงสร้างเสาที่ชั้น 1 และ 2 ของอาคาร

RENOVATED-HOTEL-8FL

ขอบเขตงานทดสอบโครงสร้าง

 • สำรวจสภาพความเสียหายทางกายภาพ

 • ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต Coring test

 • ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต Hammer Test

 • ตรวจสอบตำแหน่งของเหล็กเสริม

 • ขุดสำรวจฐานราก

 • ตรวจสอบความยาวของเสาเข็มโดยวิธี Parallel Seismic Test

 • เจาะสำรวจดิน

 • สำรวจสภาพความเสียหายทางกายภาพ

 • ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต Coring test

 • ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต Hammer Test

 • ตรวจสอบตำแหน่งของเหล็กเสริม

 • ขุดสำรวจฐานราก

 • ตรวจสอบความยาวของเสาเข็มโดยวิธี Parallel Seismic Test

 • เจาะสำรวจดิน

ขอบเขตงานเสริมฐานราก

 • เสริมฐานรากด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ ขนาด 6″ 2 ต้นต่อฐาน จำนวน 8 ฐาน

 • เสริมฐานรากด้วยเสาเข็มไมโครไพล์ ขนาด 6″ 4 ต้นต่อฐาน จำนวน 6 ฐาน

 • เสริมโครงสร้างเสา จำนวน 9 ต้น ที่ชั้น 1 และ 2