GRAND SOLE PATTAYA

TB01/64 – TCC HOTELCOLLECTION CO.,LTD

โครงการทดสอบโครงสร้างอาคาร 12 ชั้น และดาดฟ้า

เป็นการปรับปรุงอาคารเก่าเพื่อปรับปรุงเป็นโรงแรม จึงทำการทดสอบโครงสร้างอาคารเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์แนวทางในการออกแบบต่อไป

ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

GRAND SOLE PATTAYA-TB-1

ขอบเขตการทำงาน

  • สำรวจสภาพความเสียหายทางกายภาพ
  • สำรวจค่าระดับของโครงสร้าง
  • สำรวจฐานรากอาคาร จำนวน 8 ฐาน
  • สำรวจตำแหน่งเหล็กเสริมของคานและพื้น ค.ส.ล. โดยวิธี Ferro scan จำนวน 56 จุด