Project Description

โครงการก่อสร้าง Floating solar power 12.5 MW.

TP 19/62 – Dynamic load test : Re-strike test

ทดสอบสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม จำนวน 2 ต้น

สถานที่ : ตำบลตะพง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามราช (มหาชน) จำกัด