Project Description

CP ALL – SILOM 19

ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น เพื่อปรับปรุงการใช้งานเป็นอาคารสำนักงาน และเพิ่มน้ำหนักบรรทุกของของอาคาร

สถานที่ : สีลม 19

เจ้าของ : บริษัท ซีพีออล์ จำกัด (มหาชน)

ขอบเขตงานทดสอบ

  • สำรวจสภาพความเสียหายทางกายภาพ

  • สำรวจการทรุดตัวของโครงสร้าง

  • ทดสอบกำลังอัดประลัยของคอนกรีต โดยวิธี Coring Test

  • ทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต โดยวิธี Schmidt Hammer Test

  • ตรวจสอบตำแหน่งของเหล็กเสริมของ พื้น คาน และเสาโดยวิธี Ferro Scan

  • ทดสอบกำลังรับแรงดึงของเหล็กเสริม โดยวิธี Hardness Test

  • ขุดสำรวจฐานราก

  • ตรวจสอบความยาวของเสาเข็มโดยวิธี Parallel Seismic Test

  • เจาะสำรวจดินเพื่อตรวจสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม (Soil Investigation)