Project Description

เจาะสำรวจดิน

โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้า

SO 63/59 – Soil Boring Test

เจาะสำรวจดิน จำนวน 8 หลุม

สถานที่ : ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จ.ตรัง