Project Description

เจาะสำรวจดิน

โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (อค-ปส.)

SO63/59 – SOIL BORING TEST

สถานที่ ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง

เจาะสำรวจดิน จำนวน 8 หลุม พร้อมทำรายงาน