Project Description

BRIDGE LOAD TESTING

โครงการทดสอบโครงสร้างสะพานเดชาติวงศ์

TB 30/56 – STRUCTURE INSPECTION

เดิมนั้นสะพานเดชาติวงศ์นั้นปิดการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากเป็นสะพานเก่าตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ในปัจจุบันทางราชการต้องการนำสะพานเดชาติวงศ์กลับมาใช้ใหม่จึงจัดให้มีการเสริมโครงสร้างสะพานขึ้น

ทดสอบโครงสร้างสะพานก่อนและหลัง การเสริมโครงสร้าง เพื่อเปรียบเทียบกำลงโครงสร้างสะพาน

สถานที่ : จังหวัดนครสวรรค์