เคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง

TP06/63 – การเคหะแห่งชาติ

เนื่องจากโครงการก่อสร้างเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ่-พระเงิน) ได้ระงับการก่อสร้างชั่วคร่าว เมื่อโครงการกลับมาดำเนินการใหม่ จึงมีความจำเป็นต้องตรวจสอบสภาพเสาเข็มที่ถูกทิ้งไว้ว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่

ขอบเขตการทำงาน

  • ตรวจสอบทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม (Seismic integrity test) จำนวน 492 ต้น

  • ทดสอบเสาเข็ม โดยวิธีพลศาสตร์ (Dynamic pile load test) จำนวน 2 ต้น

SEISMIC PILE INTEGRITY TEST

DYNAMIC PILE LOAD TEST