เจาะสำรวจดิน

ทางบริษัทฯ ได้ให้บริการ เจาะสำรวจดิน (Soil boring test) มาเป็นเวลากว่า 30 ปี ภายใต้การดำเนินงานของวิศวกรผู้ชำนาญ

โครงสร้างต่างๆ จะมีความแข็งแรง ต้องรองรับด้วยฐานรากที่มั่นคง ในการออกแบบฐานรากนั้น การสำรวจชั้นดินมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะทำให้วิศวกรสามารถออกแบบฐานรากได้อย่างปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม สำหรับขอบเขตและรายละเอียดของงานที่จะทำการสำรวจนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของ โครงการ และสภาพของชั้นดิน โดยวิศวกรออกแบบควรเป็นผู้กำหนดรายละเอียดของการสำรวจชั้นดินเพื่อให้ได้ ข้อมูลที่จำเป็นต่อการวิเคราะห์และออกแบบอย่างเพียงพอ บริการทดสอบดินและจัดทำรายงานวิเคราะห์ความยาวเสาเข็ม โดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ

ทางบริษัทสามารถเข้างานได้ภายใน 7 วัน / 3 วัน เมื่ออยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมาณฑล

Aims to collect soil information such as soil conditions, soil profile and use for design the foundation, solve the foundation problems in order to obtain the appropriate solution follows the engineering aspect.

SOIL DEPTH

Normally, the soil depth depends on the project conditions and site location, CTC can provide the depth until 70 m below the existing ground.

ขั้นตอนการเจาะสำรวจดิน

soil boring test

การเจาะดินเพื่อเก็บตัวอย่าง

Collect soil sample at site using drilling machine

soil test

การทดสอบคุณสมบัติของดินในสนามและห้องปฎิบัติการ

In situ soil testing such as SPT and Laboratory testing

boring log

วิเคราะห์ผลการทดสอบ เพื่อแสดงภาพการเรียงลำดับของชั้นดิน (Soil Profile)

Analyze soil conditions and soil capacity

ความลึกในการเก็บตัวอย่างดิน

ทางบริษัท คอสโมฯ มีความสามารถในการเจาะเก็บตัวอย่างดินได้ในช่วง 30-70 เมตร

RECENT PROJECT