STATIC PILE LOAD TEST

การทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มจริง โดยใช้น้ำหนักทดสอบกระทำกับเสาเข็ม และตรวจสอบการเคลื่อนตัวของเสาเข็มเปรียบเทียบกับค่าการเคลื่อนตัวที่ยอมให้ทำการทดสอบโดยการวางน้ำหนักบรรทุกจนเกิดแรงกระทำที่เสาเข็ม แล้วตรวจวัดค่าการเคลื่อนตัวที่เกิดขึ้น พร้อมกับตรวจวัดและบันทึกค่าการเคลื่อนตัวของเสาเข็มไปพร้อมกัน เมื่อทดสอบจนแล้วเสร็จนำผลที่ได้มาเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนัก บรรทุกกับค่าการทรุดตัว เพื่อการวิเคราะห์ผลต่อไป

การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม มี 2 วิธี

  • แบบเสาเข็มสมอ (Anchor Pile)
  • แบบวัสดุถ่วง โดยในการทดสอบจะเพิ่มน้ำหนักเป็นช่วงๆ พร้อมกับวัดค่าการเคลื่อนตัวของเสาเข็ม

การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม โดยวิธี Static load test จะใช้เวลาในการเตรียมการและทดสอบนานกว่าการทดสอบเสาเข็มแบบอื่นๆ

แนวทางการทดสอบเสาเข็ม

การทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็ม (Static Pile Load Test) ตามมาตรฐาน ASTM D3689-83

RECENT PROJECT