DYNAMIC PILE LOAD TEST

การทดสอบโดยวิธี Dynamic Pile Load Test เพื่อประเมินการรับน้ำหนักของเสาเข็มเป็นวิธีหนึ่งที่นิยมใช้ทดสอบนอกเหนือจากวิธี Static Load Test เนื่องจากใช้อุปกรณ์ขนาดเล็กเคลื่อนย้ายได้สะดวก ทดสอบได้รวดเร็ว และทดสอบได้ทั้งกับเสาเข็มตอก เสาเข็มเจาะ เสาเข็มคอนกรีต เหล็ก และไม้

โดยเสาเข็มที่ทำการทดสอบเสาเข็มต้องมีการเตรียมหัวเสาเข็มให้ได้ระนาบ หากเสาเข็มอยู่ต่ำกว่าดินต้องทำการ ขุดดิน 1.00 ม. โดยรอบเพื่อมีพื้นที่ในการติดตั้งเซ็นเซอร์ ก่อนดำเนินการทดสอบเสาเข็ม และเสาเข็มควรมีอายุไม่ต่ำกว่า 7-10 วัน

ทางบริษัทสามารถเข้างานได้ภายใน 7 วัน / 3 วัน เมื่ออยู่ในเขตกรุงเทพฯและปริมาณฑล

ทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม

การทดสอบเสาเข็ม โดยวิธี Dynamic Load Test

สามารถทำการทดสอบได้ 3 ลักษณะตามช่วงเวลาการทดสอบ ดังนี้

การทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม

เครื่องมือและอุปกรณ์การทดสอบเสาเข็ม

  • เครื่องประมวลผลการทดสอบ PDA (Pile Driving Analyzer)

  • ตัววัดสัญญาณหน่วยแรงที่เกิดขึ้นขณะทำการทดสอบ (Strain Transducers)

  • วัดสัญญาณคลื่นความเร็วที่เกิดขึ้นขณะทำการทดสอบ (Accelerometer Sensors)

  • แหล่งกำเนิดคลื่น ใช้ตุ้มเหล็กเป็นตัวกำเนิดคลื่นความเค้นอัด

  • ปั้นจั่นหรือรถเครน สำหรับยกตุ้มเหล็ก

RECENT PROJECT