ทดสอบเสาเข็ม

ทดสอบเสาเข็ม สามารถแบ่งได้เป็น 3 แนวทางตามวัตถุประสงค์ คือ

SEISMIC TEST

DYNAMIC PILE LOAD TEST

STATIC PILE LOAD TEST

PARALLER PILE TEST

RECENT PROJECT